מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

70 המרכז האקדמי לב רואה חשיבות גדולה בעידוד מצוינות אקדמית בכלל ומצוינות מחקרית בפרט. תכנית המחקר לסטודנטים מצטיינים מתבצעת בהנחיית חבר-סגל מהמרכז אקדמי לב לאורך שנתיים לפחות. התכנית במרכז מלאה ורגילה מתאימה לסטודנטים הרשומים למסגרת לימודים ומעלה. סטודנטים 90 האקדמי לב, אשר ממוצע לימודיהם האקדמיים הינו מן המניין יוכלו להגיש מועמדות לתכנית, החל מתחילת הסמסטר הראשון בשנה השנייה ללימודיהם. למשתתפי התכנית יוענקו ההטבות הבאות: מלגת לימודים מיוחדת לכל שנה בה ישתתפו בתכנית.  בוגרים שישתתפו בתכנית במשך ארבעה סמסטרים, יקבלו בסיום  לימודיהם תעודת השתתפות בתכנית למצטיינים. מענק הצטיינות מיוחד נוסף יוענק למצטיינים מקרב המשתתפים  בתכנית שהתקבל עבורם לפחות מאמר אחד המבוסס על תוצאות המחקר, לכנס או לכתבי-עת שפיטים, כעבור שנת מחקר אחת לפחות בתכנית. לאו דווקא לפי סדר חשיבות): הקריטריונים לפיהם ייבחרו תלמידים לתכניתהם ( ומעלה. 90 ממוצע ציונים אקדמי  ממוצע ציונים תורני (אם יש).  בקשה של הסטודנט לחקור בנושא מסוים תחת הנחייתו של חוקר  מסוים. בקשה של מנחה חוקר שהינו חבר סגל במרכז האקדמי לב להנחות את  הסטודנט. הערכה של סיכויי המחקר להצליח.  הקמפוס והמחלקה אליהם משתייכים הסטודנט והחוקר.  לכל סטודנט המשתתף בתכנית, תעוצב עבורו תכנית אישית בהדרכה של איש סגל חוקר ובאישור רכז התכנית, בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה. 224 שעות בשבוע לאורך כל שנת הלימודים (סה"כ 8 התכנית, בהיקף של כ- שעות) תכלול פעילות מחקרית ולימוד עצמי של חומר שלא נכלל במסגרת הקורסים הרגילים במכון, להרחבת אופקים של הסטודנט בתחום לימודיו. המחקר לא יהיה בחברה חיצונית או בעבורה, כמו כן, המחקר לא יהיה במקום פרויקט הגמר של הסטודנט. דו"חות: דו”ח הצעת מחקר בתחילת 3 הסטודנט יגיש בכל שנת מחקר המחקר, דו”ח ביניים ודו”ח בסוף שנת המחקר. הדו"ח ילווה באישורו של מנחה המחקר ויעמוד בסטנדרטים אקדמיים מקובלים. 87 כדי להישאר בתכנית, על הסטודנט לשמור על ממוצע של לפחות בלימודיו האקדמיים בכל שנה, וכן להירשם ולהתקבל כל שנה מחדש לתכנית. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי התכנית  בכל זמן שיראה לנכון. אי הגשת דו"ח התקדמות במועדו ו/או אי-שביעות רצון של המנחה  עשויה לגרור אי הענקת המלגה או החזר כספי המלגה במלואם או בחלקם. המלגה מותנית בעמידה בתקנון המלגות.  למידע נוסף ניתן לפנות לרכז התכנית: rosenfa@jct.ac.il דוא"ל: | פרופ' אבי רוזנפלד תכנית למצטייני מחקר לתלמידי תואר ראשון בהנדסה, מדעי המחשב וסיעוד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=