מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

59 מימוש קבלה כדי להבטיח את מקומך בלימודים יש לשלם את מקדמת שכר הלימוד אי בהקדם האפשרי. חתום ע"י הבנק ולהחזיר את טופס הוראת הקבע תשלום מקדמת שכר לימוד והעברת טופס הוראת קבע לפני תחילת שנת הלימודים יעכב את קליטתך בקמפוס. שכר הלימוד זהה לאוניברסיטאות המובילות בארץ לשנת הלימודים הוא המופחת בשנת תשפ"א שכר הלימוד לתואר ראשון: . שכר הלימוד משולם לפי מספר נקודות זכות שנקבעו לתואר ₪ 10,259 - כ בחוג שבו הסטודנט לומד. צבירת נקודות זכות מעבר לנקבע ישולמו בנפרד. שכר הלימוד : (לא כולל שכ"ל עבור לימודי ההשלמה לחייבים) לתואר שני סטודנט לתואר שני עלות מינימאלית לשנה אקדמית: .₪ 13,863- הינו כ משכ"ל המלא. כלומר גם סטודנט שילמד 50% יחויב בכל שנה לפחות ב- מעלות התואר השני. 50% קורס אחד ישלם שכ"ל עבור לימודי ההשלמה לתואר שני מתווסף לשכ"ל ללימודי תואר שני. תשלומים נוספים על כל סטודנט לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח נגד תאונות. תשלום זה  נעשה באופן עצמאי ב"מוסד לביטוח לאומי". כמו כן, על כל סטודנט תייר להיות מבוטח בביטוח בריאות תקף לפחות עד סוף השנה הראשונה. סטודנט ישלם עבור לימודי קודש בבית המדרש, במדרשה או בסמינר  בנוסף לשכר הלימוד האקדמי בהתאם לקמפוס בו הוא לומד. קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, אינם כלולים בשכר הלימוד  האקדמי בהתאם לתקנון ולנהלים. סטודנט שיתגורר במעונות לרווקים במרכז האקדמי לב ישלם בנוסף על  עד 7,600- שכר הלימוד, גם עבור המגורים במעונות. עלות המעונות מ לשנה, תלוי בסוג החדר ובמספר התלמידים בחדר. ₪ 12,300- כ כל סטודנט משלם גם אגרת שמירה, אגרת רווחה ושכפולים.  קורסי הכנה או קורסי קדם אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי.  הסבר יותר מפורט על שכר הלימוד ותשלומים נוספים, מופיע בחוברת עלון מידע. > קישורים נוספים > מועמדים > "עלון מידע" באתר ההרשמה ביטול הרשמה, הפסקת לימודים והחזרת תשלומים: עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו או . 1 לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע מיד בכתב למדור למידע ורישום תלמידים. מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם סטודנט ביטל . 2 הרשמתו או לא התקבל ללימודים. סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים אקדמיים .3 חייב או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר א' ואילך, להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי תשלומי שכר הלימוד. סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם מחדש, ישלם . 4 .₪ 200 עבור חידוש הרישום גובה שכר לימוד ומימוש קבלה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=