מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

52 רק לאחר קיום הריאיון האישי נשלחת תשובה במייל ובדואר יישלח מכתב קבלה למועמד אשר עומד בכל דרישות הקבלה. באתר התשלומים (תשלום מקדמת שכ"ל, תשלום מימוש קבלה - והעלאת הוראת קבע חתומה ותשלום עבור קורסי קדם/אלול). מימוש קבלה מבטיח את מקומך כסטודנט במרכז האקדמי לב. ראיון אישי - תואר ראשון: ראיון אישי וסיווג רמה באנגלית עליך לתאם תאריך באתר הרישום. (תואר שני לפי זימון אישי) תהליך הרישום 2020 בדצמבר 16 , א' בטבת תשפ"א פתיחת ההרשמה: 2021 ביוני 18 , יח' בתמוז תשפ"א סיום ההרשמה: כולל תשלום, העלאת . www.jct.ac.il רישום באתר האינטרנט מסמכים ותיאום ראיון אישי. בכל שלב ניתן לראות את מצב ההרשמה באתר הרישום. מתקיים בדר"כ בתחילת סמסטר אלול. ההשתתפות יום היערכות - חובה לכל סטודנט חדש. עם קליטת המסמכים תשלח אליך "הודעת קליטה". הודעתקליטה - במידה ויש שינוי בפרטים יש להודיע בכתב למשרד מידע ורישום. סטודנט שנה א' תחילת לימודי הקדם – "סמסטר קדם/אלול" - מתחיל את לימודיו בד"כ בקורסי קדם ו/או בקורסים אקדמיים בחוגים מסוימים. במכתב הקבלה יצוין לכל סטודנט חדש באלו קורסים הוא חייב. * בחודש אלול מתקיימים לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב. בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל מתקיימים קורסי מכינה, החל מחודש * תמוז. פרטים ימסרו בהתאם. בהצלחה לכל התלמידים החדשים ! תהליך הרישום דמי ההרשמה עבור ערכת רישום והרשמה בפועל ישולמו באתר .1 ההרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם המועמד ביטל את .2 הרשמתו או לא התקבל ללימודים. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבדוק כל נתון, מסמך .3 או הצהרה שמוסר מועמד ולערער עליהם. מסירת מידע כוזב למרכז האקדמי לב או הסתרת מידע הם עבירת משמעת. מועמד אשר חייב בהשלמת פרטים או שעדיין לא קיבל ציון .4 פסיכומטרי/תיל וכד', יקבל תשובה על קבלתו רק לאחר שיתקבלו (לפני תחילת סמסטר אלול) כל הנתונים החסרים. ועדת הקבלה דנה בבקשה ללימודים בהתאם לחוגי הלימוד וסדרי .5 העדיפויות הרשומים בטופס ההרשמה ועל פי נתוני הקבלה. לשינוי חוגי הלימוד או סדרי העדיפויות, יש להגיש בקשה .6 בכתב למדור מידע ורישום.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=