מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

46 רק לאחר קיום הריאיון האישי נשלחת תשובה במייל ובדואר יישלח מכתב קבלה למועמד אשר עומד בכל דרישות הקבלה. באתר התשלומים (תשלום מקדמת שכ"ל, תשלום מימוש קבלה - והעלאת הוראת קבע חתומה ותשלום עבור קורסי קדם/אלול). מימוש קבלה מבטיח את מקומך כסטודנט במרכז האקדמי לב. ראיון אישי - תואר ראשון: ראיון אישי וסיווג רמה באנגלית עליך לתאם תאריך באתר הרישום. (תואר שני לפי זימון אישי) תהליך הרישום 2019 בדצמבר 29 , א' בטבת תש"ף פתיחת ההרשמה: 2020 ביולי 10 , יח' בתמוז תש"ף סיום ההרשמה: כולל תשלום, העלאת . www.jct.ac.il רישום באתר האינטרנט מסמכים ותיאום ראיון אישי. בכל שלב ניתן לראות את מצב ההרשמה באתר הרישום. מתקיים בדר"כ בתחילת סמסטר אלול. ההשתתפות יום היערכות - חובה לכל סטודנט חדש. עם קליטת המסמכים תשלח אליך "הודעת קליטה". הודעתקליטה - במידה ויש שינוי בפרטים יש להודיע בכתב למשרד מידע ורישום. סטודנט שנה א' תחילת לימודי הקדם – "סמסטר קדם/אלול" - מתחיל את לימודיו בד"כ בקורסי קדם ו/או בקורסים אקדמיים בחוגים מסוימים. במכתב הקבלה יצוין לכל סטודנט חדש באלו קורסים הוא חייב. * בחודש אלול מתקיימים לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב. * בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל מתקיימים קורסי מכינה, החל מחודש תמוז. פרטים ימסרו בהתאם. בהצלחה לכל התלמידים החדשים ! תהליך הרישום . דמי ההרשמה עבור ערכת רישום והרשמה בפועל ישולמו באתר 1 ההרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. . דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם המועמד ביטל את 2 הרשמתו או לא התקבל ללימודים. . המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבדוק כל נתון, מסמך 3 או הצהרה שמוסר מועמד ולערער עליהם. מסירת מידע כוזב למרכז האקדמי לב או הסתרת מידע הם עבירת משמעת. . מועמד אשר חייב בהשלמת פרטים או שעדיין לא קיבל ציון 4 פסיכומטרי/תיל וכד', יקבל תשובה על קבלתו רק לאחר שיתקבלו (לפני תחילת סמסטר אלול) כל הנתונים החסרים. . ועדת הקבלה דנה בבקשה ללימודים בהתאם לחוגי הלימוד וסדרי 5 העדיפויות הרשומים בטופס ההרשמה ועל פי נתוני הקבלה. . לשינוי חוגי הלימוד או סדרי העדיפויות, יש להגיש בקשה 6 בכתב למדור מידע ורישום.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=